Naufal, M., & Barlian, E. (2019). Olahraga Buru Babi. Jurnal Patriot, 1(2), 357-365. https://doi.org/10.24036/patriot.v1i2.463